Sale Property Turkey
GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Sale Property Turkey olarak bizler,  kişisel verilerinize değer ve önem veriyor, bu verileri, sizin isteklerinize cevap verecek ve mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun biçimde saklıyoruz.

TANIMLAR
 
İşbu metinde geçen,
5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u,
6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
Kullanıcı: Kişisel veri sahibi gerçek kişileri
Proje: Sale Property Turkey içerisinde yer alan bir inşaat projesini
SPT: Spt Gayrimenkul Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ni (SALE PROPERTY TURKEY),
Site: salepropertyturkey.com adresinde bulunan web sitesini,
Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi
Veri Koruma Mevzuatı: KVKK dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydı ile Kişisel Verilerin Korunması hususunda devletin organları tarafından çıkartılan her türlü kanun, yönetmelik, tebliğ dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü yasal düzenlemeyi

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ ve İŞLENMESİ
SPT, Danışmanları aracılığı ile Kullanıcılar’a yardımcı olmak üzere hazırlamış olduğu ve Kullanıcı’nın ad, soyad, adres ve irtibat bilgilerinin yer aldığı formun Kullanıcı tarafından doldurulması akabinde, bu kişisel verileri, kullanıcıya daha iyi bir hizmet sunabilmek için kaydetmektedir.
Herhangi bir tereddüde mahal vermemek adına SPT tarafından elde edilen ve işlenen tüm kişisel veriler, bizzat Kullanıcı tarafından, amacına uygun şekilde kullanılmak üzere SPT’ye sağlanan bilgilerdir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
SPT olarak işlenen kişisel veriler, danışmanlık hizmeti almak isteyen Kullanıcılar’a yardımcı olunabilmesi ve yine Kullanıcı’nın, SPT üzerinde yayınlanan yeni ilanlardan, Kullanıcı’nın bizzat paylaştığı irtibat bilgileri üzerinden haberdar edilebilmesi ve Kullanıcı’nın talebi üzerine Kullanıcı’ya kolaylıklar sağlayabilmek için işlenmektedir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER
Aksi veri koruma mevzuatında açık bir şekilde belirtilmediği sürece özel nitelikte kişisel veri işlememektedir

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE 3. KİŞİLER İLE PAYLAŞILMASI
SPT, Kullanıcı’nın paylaştığı kişisel verilerini, grup şirketleri de dahil olmak üzere üçüncü kişilerle ticari amaçlarla paylaşmamayı, bu verilerin üçüncü kişiler tarafından Kullanıcı’nın rızası olmaksızın elde edilmesinin engellenmesi için her türlü hukuki yükümlülüğü yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
Bununla birlikte, Kullanıcı’nın bu yönde açık bir yazılı rızasının olması durumunda, Kullanıcı adına Proje veya Projeler’den rezervasyon yaptırması durumunda, sadece Kullanıcı’nın adı ve soyadını Proje ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
Kişisel Veriler, SPT tarafından Veri Koruma Mevzuatı’na uygun biçimde muhafaza edilir ve saklanır. Veri Koruma Mevzuatı’nda yaşanabilecek her türlü değişikliğe uygun davranmak SPT sorumluluğundadır.
SPT tarafından saklanan Kişisel Veriler, Kullanıcı’nın şahsen sağladığı bilgiler olmakla, bu bilgilerin doğruluğu Kullanıcı sorumluluğundadır. Kullanıcı, Kişisel Verileri paylaşırken, SPT’nin gerekli gördüğü hallerde bu bilgileri teyit etme hakkı olduğunu kabul etmektedir. Kişisel verilerinde değişiklik olan veya hatalı olarak bilgi paylaşan Kullanıcı, bu bilgileri info@salepropertyturkey.com ile güncelleyebilir.
Kullanıcı tarafından SPT’ye verilen Kişisel Veriler, 6698 Sayılı Kanun md.7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve md. 17 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince SPT tarafından anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMESİ
SPT, Veri Koruma Mevzuatı’nda öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, periyodik imha için öngörülen 6 aylık süre zarfında; işlediği kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Rehber’de belirtilen anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak anonimleştirir ve bu şekilde verileri kullanmaya devam eder.
Get in touch
Whatsapp
Messenger chat
Direct call
Telegram